NAV skjerper aktivitetskravet

* Innen 8 ukers sykefravær må den sykmeldte være i arbeidsrelatert aktivitet.
* Ved 8 ukers sykmelding vil NAV følge opp at aktivitetsplikten overholdes.
* Dersom den sykmeldte ikke er i arbeidsrelatert aktivitet, stoppes sykepengene etter 8 uker. Unntak kan gis hvis det foreligger tungtveiende medisinske grunner.
Publisert: 08.09.2015Del:
Hva vil dette si for den sykmeldte? spør vi NAV Østfolds avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen.
- Først vil jeg presisere at dette er et viktig tiltak for at den sykmeldte skal kunne komme raskest mulig tilbake i jobb igjen. Det er derfor positiv IA arbeid at NAV Østfold børster støv av aktivitetskravet ved 8 ukers sykemelding.  Dette betyr at flere kan være noe i jobb også under sykdom.
- For bedriftene vil dermed kompetansen i større grad være på jobb. I tillegg peker alle piler i retning av at aktivitet er positivt for den enkelte arbeidstaker, særlig når diagnosebildet er slik at 6 av 10 sykmeldte har lidelser hvor aktivitet er godt for helsa, sier han og  minner om at jo lenger tid man er borte fra arbeidsplassen, desto høyere blir terskelen for å komme tilbake. - Vi må sørge for å holde den terskelen så lav som mulig gjennom tilrettelagt aktivitet, sier han.
Som sykmeldt har du en aktivitetsplikt, som innebærer at du skal være i arbeidsrelatert aktivitet i sykmeldingsperioden med mindre det er medisinske forhold som hindrer dette.
 
Arbeidsgiver
Ved 8 uker er det avgjørende for sykepengerettighetene at arbeidsgiver og den sykmeldte avklarer tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen som er nødvendig for at den sykmeldte skal kunne gjenoppta arbeidet. Unntak kan gis dersom arbeidsgiver dokumenterer til NAV at det ikke er noe arbeid som kan gjennomføres i virksomheten.
 
Lege/sykmelder
Senest innen 8 uker skal legen skrive en utvidet erklæring til NAV. Legen må gi en nærmere redegjørelse dersom det er medisinske grunner til at den sykmeldte ikke kan delta i arbeidsrelatert aktivitet.
 
Rettigheter til sykepenger
For å få rett til sykepenger skal den sykmeldte så tidlig som mulig og senest innen 8 uker prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet, jf. arbeidsmiljøloven § 4-6 første ledd og folketrygdloven § 8-7 a første ledd, unntatt når medisinske grunner klart er til hinder for slik aktivitet.
Det kan unntaksvis likevel ytes sykepenger utover 8 uker dersom arbeidsrelaterte aktiviteter ikke kan gjennomføres på arbeidsplassen.