Fastlegen – nøkkelen til lavere fravær?

Bilde av Helge Jansson, koordinerende rådgivende lege på sitt kontor
Helge Jansson, koordinerende rådgivende lege
Erik Kielland, avdelingsleder hos NAV Østfold Arbeidslivssenter oppfordrer alle til å ta en kikk i den oppdaterte kurskatalogen
Siden april i fjor har fire rådgivende overleger i Østfold deltatt i et veiledningsprosjekt rettet mot fastleger i Østfold. Prosjektet er lagt opp som et forskningsprosjekt som skal gi svar på om trygdemedisinsk veiledning kan stimulere fastlegene til en riktigere bruk av sykemeldinger.
Trygdemedisinsk veiledning av fastlegene kan øke bruken av graderte sykmeldinger og forkorte sykemeldingsperioden, og mye tyder på at dette er nøkkelen til lavere totalsykefravær.  Prosjektet kan gi svar på om dette er en effektiv måte å arbeide på.

Til sammen 168 leger i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss ble invitert til å delta i dette prosjektet. Denne gruppen ble deretter tilfeldig fordelt til en kontrollgruppe og en gruppe som skulle få veiledning. Veiledningen blir gjennomført fire ganger i legens praksis i løpet av en periode på ett år. Kontrollgruppa får ingen veiledning, og blir brukt som sammenlikning for å kunne påvise i hvilken grad legene i veiledningsgruppa endrer sin sykmeldingspraksis.

Før vi besøker legene, tar NAV ut en oversikt over alle pasienter i den aktuelle praksisen som er sykmeldt ut over åtte uker. Fastlegen får på forhånd tilsendt lista, og plukker ut de tilfellene som er spesielt utfordrende. Disse pasientene blir tema i samtalene.

– Legene blir utfordret til å tenke gradering og gjøre arbeid som tema i sine konsultasjoner med pasientene. Det er mange temaer som kan komme opp i våre veiledninger. Er det andre årsaker som bidrar til at pasienten er sykmeldt?: konflikter, manglende vilje til tilrettelegging på arbeidsplassen, motivasjon, sosiale årsaker osv. Hvordan skal pasienten komme tilbake i arbeid?, sier Helge Jansson, koordinerende rådgivende lege.
Jansson kan fortelle at fastlegene har møtt prosjektet med stor interesse og velvilje. - Alle sa seg i utgangspunktet interessert i å være med i prosjektet, og ingen har til dags dato trukket seg. Veiledningsdelen av prosjektet er sluttført i løpet av mars – april.

I samarbeid med kunnskapsavdelingen i NAV vil forsker Arnstein Mykletun, som har ansvar for den forskningsmessige delen av prosjektet, følge legenes bruk av sykmeldinger i en periode på to år og analysere disse dataene. En rapport kan ventes i løpet av 2016.
– Dersom vi kan bekrefte at veiledning gitt på denne måten er et effektivt virkemiddel, kan denne måten å arbeide på bli et naturlig tiltak fra NAV sin side, konkluderer Helge Jansson, koordinerende rådgivende lege.