IA – fra A til Å

A: Arbeidsplassen
Det er på arbeidsplassen kampen for et lavt sykefravær i hovedsak står. Derfor er det viktig at det legges til rette for et inkluderende arbeidsmiljø hvor folk trives på jobb, og at IA-arbeidet er forankret i alle ledd i bedriften.
 
B: Bedriftshelsetjenesten.
NAV Arbeidslivssenters IA-rådgivere og tilbydere av bedriftshelsetjenester i Østfold jobber mot samme mål; å øke nærværet ved bedrifter i Østfold. Derfor er det viktig at vi møtes jevnlig for å sikre en optimal samhandling.
 
C: Clementsen, Per Ivar.
Per Ivar Clementsen, avdelingsdirektør, NAV Arbeidslivssenter Østfold, har jobbet med Integrerende arbeidsliv helt siden den første avtalen ble signert, og har klokkertro på at dette er veien å gå for å få ned sykefraværet.  - Jeg skal ikke påstå at IA-arbeid er den eneste farbare vei for å øke jobbnærværet ved bedriftene, men det er i hvert fall den beste, sier han bestemt.
 
D: Den norske modellen.
”Den norske modellen” er et begrep som blir benyttet for å beskrive det spesielle ved kvordan arbeidslivet er organisert i Norge. Man brukar begrepet for å illustrere forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, arbeidsgiver- og arbeidstakerforeininger og det forholdet begge sider har til staten.
 
E: Ergonomi:
God ergonomi på arbeidsplassen skaper trivsel, hindrer sykefravær og er god økonomi. Derfor fortjener området stor oppmerksomhet. Mange forbinder ergonomi med rent fysiske forhold på arbeidsplassen. Men den er mer enn det. God ergonomi betyr at utstyret er tilpasset medarbeidernes forutsetninger, ambisjoner og smak. Derfor har ergonomi også psykiske og sosiale sider og henger nøye sammen med hvordan arbeidet er organisert.
 
F: Fravær.
Det er et faktum at jo lenger en arbeidstaker er borte fra arbeidsstedet, desto høyere blir terskelen for å komme tilbake. Det er også et ubestridt faktum at de aller fleste av oss ønsker å ha en jobb å gå til og kunne være sammen med arbeidskolleger
 
G: Gradert sykmelding
Gradert sykmelding er et viktig tiltak for å kunne holde arbeidstakerne i jobb.  Østfold ligger på et nivå mellom 25 og 30 prosent, det vil si at mer enn hver fjerde sykmeldte har en gradert sykmelding. Det vil si at arbeidstagerens restarbeidsevne – den friske delen – benyttes. Det er en stor fordel både for arbeidstaker og arbeidsgiver.
 
H: HMS-konferansen i Østfold.  
Den årlige HMS-konferansen i Østfold er blitt arrangert  13 ganger etter at vi fikk IA-avtalen, - og blir mer og mer populær. De siste årene er de 930 plassene på Quality Hotel & Resort blitt fulltegnet lenge før fristens utløp – og nær 100 har stått på venteliste. Under konferansen er IA satt på dagsorden gjennom aktuelle temaer og foredragsholdere. Evalueringen etter fjorårets HMS-konferanse ga svært høye score. Hele 570 av de 930 som deltok ga sin tilbakemelding. Noen forbedringspunkter ble påpekt, men  de aller fleste var storfornøyd med arrangementet. Foredragsholderne fikk også svært god score, med Marco Elsafadi og Anne Lindmo som ”innertierne”.
 
J: Jobbnærvær.
Jobbnærvær gir mange fordeler. Å være i jobb er økonomisk fordelaktig, det utgjør det økonomiske grunnlaget for de fleste. Trygdeytelser vil på sikt alltid være lavere enn arbeidsinntekt.
Arbeid tilfredsstiller viktig psykososiale behov. Det er viktig for trivselen å ha et miljø utenfor hjemmet.
Arbeid er sentralt for selvfølelsen. Sosial status og rolle er for mange i stor grad knyttet til arbeidsforholdet.
Både fysisk og psykisk helse synes i stor grad å være avhengig av arbeidsforholdet.
 
K: Kvinner.
Kvinner har det generelt bedre på jobb enn det menn har. Men de sliter mer når forholdene ikke er bra. Det viser ny forskning og en ny metode utviklet ved Sørlandet sykehus, som gir innsikt i kjønnsforskjeller og hvordan sykefraværet kan bli lavere. - Menn oppfatter seg som viktigere for jobben enn det kvinner gjør. Derfor fortsetter de å gå på jobb selv om situasjonen på arbeidsplassen er vanskelig. Kvinner ber om sykmelding, forteller forsker Elin M. Fjeldbraaten. 
 
L: Legene.
Sykmelderne, det vil primært si legene, har en viktig rolle i kampen for å redusere sykefraværet. Av Østfolds 230 fastleger, er de aller, aller fleste sitt ansvar bevisst for å holde arbeidstakerne i aktivitet.
 
M: Mindre byråkrati.
Den nye IA-avtalen mellom regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet ble iverksatt i fjor, og er en vesentlig forenkling av den foreg��ende avtalen.
Det innebærer mindre byråkrati og et større ansvar for oppfølging av den enkelte arbeidstaker på arbeidsplassen. I tillegg er sanksjonsmulighetene overfor bedrifter og leger som ikke utfører pålagte plikter fjernet.
 
N: Nedsatt funksjonsevne.
Selv om du ikke er 100 prosent funksjonsfrisk, skal det likevel være plass til deg i arbeidslivet. Ett av delmålene i IA-avtalen er nettopp økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne.
 
O: Omstilling.
Omstilling skjer stadig oftere i norsk arbeidsliv, og vi vet at omstillingsprosesser kan støte folk ut av arbeidslivet. I slike prosesser er det klokt å balansere hensynet til de ansatte med virksomhetens behov for utvikling. Slik sikrer man at omstillingar gjer arbeidsplassen meir inkluderande, og ikkje omvendt.
Omstilling er eit omgrep som famnar ulike endringar i arbeidslivet. Dei fleste organisasjonar går gjennom omstillingar. Nokre endringar er små og kontinuerlige, medan andre er meir omfattande, slik som nedbemanning, outsourcing, konkurranseutsetting eller fusjon.
 
 
P: Psykososial arbeidsmiljø.
Både ledere, tillitsvalgte og den enkelte ansatte er ansvarlige for å forebygge og opptre slik at arbeidsplassen er helsefremmende og at arbeidsmiljøet er slik at alle trives. Viktig faktorer for et godt psykososialt arbeidsmiljø er:
• Et støttende sosialt klima • Aksept for og oppmuntring av forslag • Støtte til stadige forbedringer • Tilrettelegging for læring og utvikling • Like muligheter uansett kjønn, alder og etnisitet • Satsing på menneskelige ressurser
 
R: Rådgivere.
Som IA-bedrift får virksomheten en egen rådgiver fra NAV Arbeidslivssenter. Rådgiveren kan hjelpe i gang med det systematiske IA-arbeidet, bistå i vanskelige enkeltsaker og bidra til å utløse økonomiske virkemidler. Virksomheten får også tilgang på en rekke gratis kurs fra arbeidslivssenteret.
 
S: Seniorer.
Seniorene står for svært mye erfaring og kompetanse som er viktig i arbeidslivet. Ett av delmålene i IA-avtalen er økt reell pensjoneringsalder med 6 måneder sammenliknet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet.
 
T: Tilrettelegging.
Ofte skal det ikke så mye til for at en ansatt som er syk eller har nedsatt funksjonsevne likevel kan fungere på jobben. Dette gjelder både fysisk og psykisk sykdom. Tillitsvalgte har god kjennskap til arbeidsstedet og er viktige bidragsytere for å finne gode løsninger for de som trenger tilrettelegging.
Eksempler på tilrettelegging:
• Mer fleksibel arbeidstid • Kortere arbeidstid • Færre vakter på kveld eller natt • Færre tunge løft • Bruk av hjelpemidler • Mindre slitsomt arbeid • Hjemmekontor • Andre arbeidsoppgaver en periode
 
U: Unge.
Det blir stadig flere unge med nedsatt arbeidsevne. Dette er en gruppe som trenger mer oppfølging og de står lenger unna arbeidslivet enn arbeidsledige. Derfor har NAV et ekstra fokus på å kunne skaffe disse yrkeserfaring gjennom tiltak.
 
V: Verdikonflikter.
Verdikonflikter  handler ofte om personlige eller kulturelle verdier man vil slåss for, hva er riktig og hva er galt, hva kan man gjøre og hva kan man ikke gjøre. Tradisjoner, overbevisninger, religion, politikk. Eksempler på dette er konflikter mellom forskjellige faggrupper og mellom for eksempel unge og gamle medarbeidere. Dette er en av de viktige dimensjonene innen konfliktløsning.
Mer om dette, samt en rekke øvrige IA-temaer, finner du på www.idebanken.org
 
W: Websiden.
HMS-konferansen i Østfold lanserte sin nye nettside høsten 2014. Webadressen er www.hmskonferansen.no, og både den tekniske løsningen, designet og innholdet er blitt ”up to date”. Dette er en responsiv nettside, det vil si at den er tilpasset alle plattformer; både datamaskinen, nettbrettet og mobiltelefonen.
 
Y: Ynge Hågensen.
Den tidligere LO-bossen er fortsatt en populær foredragsholder, og bidratt under  HMS-konferansen i Østfold ved flere anledninger. Han mener den gode deltagelsen tyder på at IA-arbeidet blir tatt på alvor av ”våre” bedrifter.
 
Æ: Æres den som æres bør.
Hvert år blir det delt ut en IA-pris under HMS-konferansen i Østfold. En pris som henger svært høyt. I 2014 var det Rockwool som stakk av med seieren, takket være langsiktig og godt IA-arbeid som er forankret i alle ledd hos mossebedriften. Tidligere vinnere: Glava AS (2013), Båstad barnehage (2012), Borregaard (2011), Stabburet (2010), Askim kommune, intern service (2009), Lantmännen (2008), Nortura Rakkestad (2007), Fredrikstad kommune, Åpen omsorg Onsøy (2006), Peterson (2005), Norske Skog (2004).
 
Ø: Østfold.
HMS-konferansen i Østfold høster stor oppmerksomhet langt utenfor fylkesgrensene for den store interessen for - og deltagelsen på - HMS-konferansen. Derfor er det flere aktører som ser til Østfold for å kunne nyte godt av den erfaringen og kunnskapen Østfold har høstet gjennom mange år.
 
Å: Årsakene til sykemelding.
Sykefraværet i Norge er høyt sammenlignet med andre land. Ekspertene peker på forskjellige årsaker til sykefraværet og hva som skal til for å redusere det. I følge Statistisk sentralbyrå er 130 000 nordmenn sykmeldt hver dag. For å få sykmelding og sykepenger skal arbeidsevnen være redusert på grunn av sykdom eller skade. I tillegg til medisinske forhold er det stor enighet om at forhold på arbeidsplassen og selve sykelønnsordningen kan påvirke lengden på sykefravær.