Stabilt sykefravær i Østfold

Dette fraværet tilsvarer 415 000 tapte dagsverk. For gruppen muskel-/skjelettlidelser utgjør dette 174 000 dagsverk, 81 000 dagsverk har sin årsak i psykiske lidelser.
Sykefraværet for menn har gått ned fra 5,2 til 5,1 prosent, mens kvinners fravær har økt fra 8,3 til 8,4 prosent. 

Sykefraværet i de største kommunene (>10 000 innbyggere) innen fire valgte sektorer:
 
Kommune Syke-fraværet Helse- og sosialtjenester Undervisning Industri Transport og lagring
Østfold 6,6 9,0 6,3 6,0 7,5
Askim 6,8 9,1 7,3 6,5 9,2
Eidsberg 6,8 9,1 5,9 5,9 5,6
Fredrikstad 6,6 9,3 6,0 6,3 7,7
Halden 6,5 8,7 6,1 5,0 9,5
Moss 6,3 8,9 6,4 5,5 7,5
Rygge 6,2 9,1 4,7 6,3 9,0
Sarpsborg 6,8 8,9 7,3 6,7 6,6


Fredrikstad, Rygge og Sarpsborg har hatt en nedgang i sykefraværet fra 4. kvartal 2013. Askim og Eidsberg har en økning i fraværet, Halden og Moss ligger på samme nivå.

Gradert sykefravær
Andelen gradert sykefravær er 24,4 prosent. Gjennomsnittet for landet er 24,1 prosent. Kvinner benytter gradert sykmelding i større grad enn menn – hhv 26,4 og 20,8 prosent.
 
Sykmeldte skal ifølge loven være delvis i jobb dersom medisinske forhold ikke er til hinder for
dette. Aktivitetskravet gjelder alle sykmeldte. Så tidlig som mulig, og senest innen 8 uker, skal den sykmeldte være i arbeidsrelatert aktivitet med graderte sykepenger hvis det er medisinsk forsvarlig. Dette er en forutsetning for videre rett til sykepenger sier avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen i NAV Østfold.
 
For flere tall: nav.no/nav og samfunn/sykefraværstatistikk/relatert innhold/statistikkportalen.
Mer informasjon kontakt avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, mobil: 976 17 799 eller kommunikasjonssjef Britt Tunby, mobil 951 44 993.