Sykefravær for gravide

Kvinner har lenge hatt et høyere sykefravær enn menn og forskjellen mellom menn og kvinner er økende. I andre kvartal 2014 var det legemeldte sykefraværet 6,9 prosent for kvinner og 3,9 prosent for menn, mens det var på 20,8 prosent for gravide.
– At kvinner har et høyere sykefravær enn menn har vært kjent lenge. Ofte har det blitt forklart med at kvinner har et høyt fravær i forbindelse med svangerskap, men det forklarer ikke mer enn en femtedel av denne forskjellen. Vi ser at denne andelen har blitt redusert de siste årene, sier seniorrådgiver i NAV Jon Petter Nossen.
En ny analyse av sykefraværet i perioden 2001-2014 viser at graviditet kan forklare 18 prosent av kjønnsforskjellene i 2014 for alle aldersgrupper under ett.  For kvinner i alderen 20-39 år står sykefravær på grunn av svangerskap for 38 prosent av kjønnsforskjellene, mens for kvinner i alderen 20-24 år kan graviditet forklare 59 prosent av forskjellene.
– Kjønnsforskjellene i sykefraværet er helt klart størst i de aldersgruppene hvor det er mest vanlig for kvinner å få barn, men dette kan i stadig mindre grad forklares med at de er sykmeldte på grunn av graviditet, sier Nossen.
I 2014 var sykefraværet blant kvinner i aldersgruppen 30-34 år 114 prosent høyere enn blant menn i samme aldersgruppe.
 
Halvparten har sykefravær
I analysen har tatt utgangspunkt i alle som er registrert med et arbeidsforhold i sykefraværsstatistikken i løpet av 2. kvartal i årene 2001-2014. For å identifisere de gravide i samme periode har de benyttet opplysninger over nyfødte barn fra folkeregisteret.
I 2. kvartal 2014 var det 60 000 gravide og 70 prosent av disse var i jobb. Blant de som jobbet hadde halvparten minst en sykmelding i løpet av kvartalet.
Det er mest vanlig med sykmelding i slutten av svangerskapet. I første trimester har 28 prosent minst et sykefravær, men i tredje trimester gjelder dette 62 prosent. Det er også mer vanlig med sykmelding blant gravide som har barn fra før. Jo flere barn under 18 år de gravide har, jo høyere er sykefraværet under svangerskapet.
– Vi vet ikke hva det skyldes, men en årsak kan være at det å kombinere yrkesaktivitet med omsorg for barn, gjør belastningen med svangerskapet større. Men det kan også tenkes at kvinner med barn fra før oftere blir smittet av for eksempel forkjølelse og omgangssyke, sier Nossen.
 
Renholdere har høyest fravær
I de yrkene hvor flest kvinner jobber, er også sykefraværet blant gravide høyt. Gravide renholdere har høyest fravær, etterfulgt av helsefagarbeidere og barnehage- og skolefritidsassistenter. Sykefraværet blant gravide renholdere var på 29 prosent i andre kvartal 2014.
– At sykefraværet blant gravide varierer med yrke, må ses i sammenheng med både utdanning og arbeidsoppgaver. I yrker som kjennetegnes av hardt fysisk arbeid, mye stress og liten selvstendighet i arbeidet, er også sykefraværet høyere, sier Nossen.
Kilde: Idebanken.no